Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/dutchpetrecycling.com/httpdocs/application/Bootstrap.php on line 44
conditions - DutchPetRecycling
PET

conditions

General Conditions Dutch Pet Recycling (handelsnaam van RVC Energy Trading BV)

 

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dutch Pet Recycling tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Afwijkende afspraken, voorwaarden of regelingen met agenten of personeel van Dutch Pet Recycling en/of gesteld in kooporders of brieven, evenals algemene voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Dutch Pet Recycling schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

 

2. Acceptatie

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend behoudens schriftelijke verklaring van het tegendeel. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van verzending door Dutch Pet Recycling van de schriftelijke (per post, mail of telefax verzonden) orderbevestiging. In geval van een gewenste betalingszekerheid, al dan niet in de vorm van een geopend accreditief, is de overeenkomst pas tot stand gekomen op het moment dat de betalingszekerheid is ontvangen.

2.2. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze opdrachtgever. Na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds is annulering door de opdrachtgever toegestaan.

 

3. Gewicht en hoeveelheid

3.1. Dutch Pet Recycling zal naar beste vermogen de overeengekomen hoeveelheden leveren.

3.2. Dutch Pet Recycling wordt geacht geheel aan haar verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid product te hebben voldaan, ook wanneer tot 20% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is afgeleverd. Het werkelijke gewicht of aantal wordt gefactureerd tegen de overeengekomen prijs.

 

4. Levering

4.1. Voor zover niet anders wordt overeengekomen geschieden leveringen vrachtvrij (FCA) tot vervoerder. Alle leveringscondities geleden conform de meest recente Incoterms.

4.2. Tijdstip van aflevering is het moment waarop de goederen de fabriek verlaten, dan wel ter beschikking van koper worden gesteld en tevens voor verzending gereed zijn. De goederen zijn, vanaf het verlaten van de fabriek voor rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich ten aanzien van dat risico naar behoren dient te verzekeren, tenzij anders schriftelijk vastgelegd.

4.3. Indien een levering in gedeelten geschiedt, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

4.4. De afnemer is verplicht tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten die door zijn verzuim ontstaan.

4.5. Indien koper zich bij het afsluiten van de overeenkomst het recht heeft voorbehouden de deelleveringen en het tijdstip van aflevering nog nader aan te geven, dan dient hij binnen vier weken na een desbetreffend verzoek van ons, of binnen een met ons overeen te komen termijn omtrent de indeling zijn beslissing mede te delen. Er bestaat eerst dan een leveringsverplichting voor ons, wanneer wij de leveringsindeling schriftelijk hebben geaccepteerd.

4.6. Indien koper de goederen, of een gedeelte daarvan weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

4.7. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order door Dutch Pet Recycling is ontvangen en bevestigd in overeenstemming met artikel 2.1 en tevens alle voor de uitvoering benodigde gegevens door Dutch Pet Recycling van koper zijn ontvangen.

4.8. Dutch Pet Recycling zal naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn door Dutch Pet Recycling geeft aan koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding. Echter indien de overeengekomen levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren.

 

5. Ontvangst

Het door of namens de vervoerder, respectievelijk koper getekende exemplaar van de vrachtbrief, vervoersdocument of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen compleet en (uiterlijk) in goede staat zijn afgegeven, tenzij een aantekening op het vervoersdocument is gemaakt.

 

6. Kwaliteit van de producten

6.1. Dutch Pet Recycling verbindt zich tot het leveren van producten die voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties. Voor zover niets is overeengekomen zal Dutch Pet Recycling producten leveren die voldoen aan de standaardeisen die voor dergelijke producten gelden.

6.2. Omdat men werkt met gerecycleerde materialen dienen afwijkingen in MFI, samenstelling, verpakking, kleur e.d. door de afnemer geaccepteerd te worden zonder dat de afnemer hieraan rechten en/of prijsreducties kan ontlenen.

6.3. Alhoewel wij naar beste weten onze adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten verstrekken, aanvaarden wij, behalve in geval van grove schuld of opzet onzerzijds, geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirecte, door welk gebruik dan ook en aan wie of wat dan ook toegebracht.

 

7. Emballage

De producten worden geleverd in een voor het overeengekomen vervoer geschikte verpakking. Indien op Dutch Pet Recycling een wettelijke plicht rust de verpakking terug te nemen, kan de koper, op eigen kosten, de verpakking retour zenden.

 

8. Prijzen

8.1. Prijzen luiden in Euro’s en zijn FCA vervoerder inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, grondstofprijzen, exportsubsidies, lonen, invoerrechten, belastingen en anderen heffingen.

8.3. Dutch Pet Recycling behoudt zich het recht voor de prijzen van reeds bevestigde orders naar redelijkheid aan te passen indien er een wijziging optreedt in de in artikel 8.2 genoemde prijsbepalende factoren, voordat de producten door Dutch Pet Recycling zijn verzonden.

 

9. Betaling

9.1. Alle betalingen dienen te geschieden volgens de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling en binnen de overeengekomen termijnen. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting of beroep op enige compensatie, bij een bankrelatie van Dutch Pet Recycling in Nederland.

9.2. Indien betaling door middel van accreditief wordt overeengekomen, zal het accreditief de gehele contractprijs dekken en zal door de koper worden geopend bij een toonaangevende bank binnen 15 dagen na totstandkoming van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 2.1. Eventueel door Dutch Pet Recycling gewenste confirmatie dient te geschieden door een Nederlandse bank. Het accreditief zal onderworpen zijn aan de meest recente uitvoering van “Uniform Customs and Practice for Documentary Creditan, ICC publicatie”.

9.3. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de koper geacht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht, gelijk aan de wettelijke rente vastgesteld door De Nederlandse Bank, vermeerderd met 2%. Bovendien is Dutch Pet Recycling onverminderd de haar verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen.

9.4. Zodra afnemer ten aanzien van enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan Dutch Pet Recycling –uit welken hoofde dan ook- te betalen sommen terstond opeisbaar.

9.5. Alle kosten gemaakt door Dutch Pet Recycling als gevolg van niet tijdige betaling door koper, daaronder begrepen de honoraria van de door Dutch Pet Recycling voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van koper.

9.6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.

9.7. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

9.8. Bankkosten berekend door de bank van koper zijn voor koper, bankkosten berekend door de bank van Dutch Pet Recycling zijn voor Dutch Pet Recycling.

 

10. Zekerheidstelling

10.1. Dutch Pet Recycling is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van koper te bedingen.

10.2. Weigering van koper om verlangde zekerheid te stellen geeft Dutch Pet Recycling het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met vergoeding van de eventueel door Dutch Pet Recycling geleden schade.

 

11. Faillissement, surseance en dergelijke

11.1. Indien een der partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, als gevolg van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van deze partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

11.2. In geval een van de hierboven genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, zullen alle vorderingen van Dutch Pet Recycling op koper terstond ten volle opeisbaar zijn.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle verkochte en geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Dutch Pet Recycling totdat de vorderingen die Dutch Pet Recycling ter zake op koper heeft volledig zijn voldaan, de inningkosten en rente bij die vorderingen inbegrepen.

12.2. Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat het eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om over de producten te beschikken voor eigen be- en verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat Dutch Pet Recycling haar eigendomsrecht kan effectueren.

12.3. Indien onbetaalde leveringen door ons aan koper gedaan door laatste zijn doorverkocht, treden de hierdoor ontstane vorderingen in de plaats van geleverde goederen en worden als zodanig bij voorrang onvoorwaardelijk aan ons overgedragen.

12.4. Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij zolang al onze vorderingen niet zijn voldaan, het recht de geleverde goederen terug te nemen/te halen, ook in geval van wanprestatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer. Voor dat geval verleent de afnemer ons nu reeds toestemming tot toegang tot zijn terreinen en opstallen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst, rente en kosten.

 

13. Garantie

13.1. Mededelingen door of namens Dutch Pet Recycling betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. binden Dutch Pet Recycling niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, tot het verlenen van een vorm van garantie.

13.2. Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van een nieuwe partij goederen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is).

13.3. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten niet worden bewaard en/of opgeslagen overeenkomstig de voor dergelijke producten geldende, gebruikelijke bewaarvoorschriften.

 

14. Reclame

14.1. Onmiddellijk na ontvangst van de producten door koper, dient koper de producten te inspecteren en Dutch Pet Recycling onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van foutieve leveringen en eventuele gebreken, onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Reclames die niet gedaan zijn binnen 1 dag na ontvangst van de producten worden niet geaccepteerd.

14.2 Koper stelt Dutch Pet Recycling in staat mogelijke gebreken te inspecteren bij gebreke waarvan reclames niet worden geaccepteerd.

14.3. Indien de goederen nadat koper een verborgen gebrek heeft ontdekt, of had moeten ontdekken, op enigerlei wijze be- of verwerkt, dan wel doorverkocht zijn, vervallen alle eventuele aanspraken wegens verborgen gebreken. Dit is niet van toepassing, indien koper het verborgen gebrek binnen bovenvermelde termijn bij verkoper heeft gemeld en indien hij aantoont, dat de verdere be- of verwerking noodzakelijk was ter afwending van verdere schaden.

14.4. In geval van reclamering zal Dutch Pet Recycling alles in het werk stellen om de klacht te beoordelen en zo nodig tot herstel conform de bepalingen in artikel 15 lid 2 hieronder overgaan.

14.5. De producten kunnen slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dutch Pet Recycling voor haar rekening en risico worden geretourneerd.

14.6. Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer onze opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven in zijn verplichtingen aan ons, uit enige overeenkomst.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1. Elke aansprakelijkheid van Dutch Pet Recycling ten gevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan Dutch Pet Recycling is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de producten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Dutch Pet Recycling.

15.2. Indien een reclame gegrond is, heeft Dutch Pet Recycling de keuze, hetzij tot vernieuwde respectievelijke aanvullende levering, hetzij de gereclameerde producten gratis door soortgelijke producten te vervangen, dan wel koper geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de verplichting de factuurwaarde van de producten te betalen. In deze gevallen moeten de desbetreffende goederen in oorspronkelijke en onbeschadigde staat worden teruggezonden. De kosten van terugzending zijn dan voor onze rekening. In eerst genoemde gevallen heeft koper niet de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dutch Pet Recycling op te schorten.

15.3 Behoudens het in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde is Dutch Pet Recycling niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, welke voor onze opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen aan onze goederen door ons aan de opdrachtgever geleverd, tenzij en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren dekking verlenen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor bedrijfsschade daaronder uitdrukkelijk te verstaan materiële schade aan verwerkingsmachines. Ook sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade veroorzaakt door het geleverde product. Evenmin heft koper enig recht op schadevergoeding voor eventuele bijkomende schaden of voor schaden, welke voortvloeien uit vertraging of onmogelijkheid van vervangende levering.

 

16. Industriële eigendom

16.1 Dutch Pet Recycling behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar geleverde producten.

16.2 Door Dutch Pet Recycling in het verkeer gebrachte producten mogen niet, dan na haar schriftelijke toestemmingen op nader door haar te stellen voorwaarden, onder merken waarop zij de rechthebbende is of onder vermelding van haar handelsnaam worden aangeboden of verhandeld, noch is het koper toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Pet Recycling om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

16.3 Koper is gehouden de bovenstaande bepalingen van dit artikel eveneens aan eigen afnemers op te leggen.

 

17. Overmacht.

 17.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die Dutch Pet Recycling niet toe te rekenen zijn, is Dutch Pet Recycling gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, het zij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

17.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of voor derden door opschorting of annulering als gevolg van overmacht.

17.3. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waarmede Dutch Pet Recycling redelijkerwijs geen rekening kan houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, natuur en milieurampen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen van leveranciers, geheel of gedeeltelijke in gebreke blijven van derden van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, transportmoeilijkheden, brand en andere calamiteiten in het bedrijf van Dutch Pet Recycling en/of haar leveranciers.

17.4. Indien Dutch Pet Recycling zich op de bovengenoemde omstandigheden beroept, zal zij koper van het intreden alsook van het aflopen, daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

17.5. Indien gehele of gedeeltelijke opschorting als in artikel 17.1 bedoeld de latere prestatie van Dutch Pet Recycling zo grondig voor koper in betekenis zou doen veranderen, dat acceptatie daarvan door deze laatste redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd, is koper van zijn verdere afnameverplichtingen ontslagen.

 

18. Strijdigheid met wettelijke bepalingen

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

19. Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Geen der partijen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de anderen partij gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.

19.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van de koper direct of indirect in andere handen overgaat, dient koper Dutch Pet Recycling hiervan onmiddellijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. Dutch Pet Recycling behoudt in een dergelijk geval het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van één maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien Dutch Pet Recycling het niet heeft uitgeoefend binnen één maand nadat de bedoelde overgang door koper aan Dutch Pet Recycling schriftelijk bekend heeft gemaakt.

 

20. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en de daaruit voorvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.